{"timeout":"7000","width":"990"}
  • ధ్యానము
  • క్రతువులు
  • పవిత్ర స్థలములు
  • పరమగురువులు
  • బృంద జీవనము

ధ్యానము

ఆంతరంగికమైన ఎదుగుదలకు ధ్యానమే ఆధారము. ఆ నిశ్శబ్దపు క్షణములలోనే ఆత్మయొక్క నిశ్శబ్ద అభివృద్ధి సంభవించును.

క్రతువులు

ఆరాధన, ప్రార్థనలు, క్రతువులు, మరియు ధ్యానములు మొదలైనవన్నీ అందరిలోని 'ఒకే' వెలుగుతో సంబంధమేర్పరచుకొనుటకు సాధనములు మాత్రమే.

పవిత్ర స్థలములు

పవిత్ర స్థలములలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు జాగరూకులమై ఉండాలి. నిశ్చితమైన అభిప్రాయములతో ప్రవేశించకూడదు. ఆ 'సమక్షము'నందు ఉండుట తప్ప ఏమీ చేయరాదు.

పరమగురువులు

పరమగురువుల జీవితములు, వారి చర్యలు, మరియు వారి బోధనల అధ్యయనము మనకు స్ఫూర్తినిచ్చి, మన ఆలోచనా ధోరణులలో మార్పులు తీసుకువస్తాయి.

బృంద జీవనము

బృంద చైతన్యమునకు, బృంద కార్యములకు, స హృదయము ఒక్కటే మార్గము.

జగద్గురు పీఠము

జగద్గురు పీఠము చిహ్నము దివ్య జ్ఞానమును బోధించిన పరమ గురువుల బోధనల యందు రుచి కలిగి, స్ఫూర్తిని పొందిన మానవాళి ఉద్ధరణకు ఆవిర్భవించినది జగద్గురు పీఠము (The World Teacher Trust).

జగద్గురు పీఠము గురించి వివరములు

ధ్యానములు మరియు క్రతువులు

అంతరంగములో పెరుగుటకు ధ్యానమే ఆధారము. ఆత్మ యొక్క నిశ్శబ్దమైన వృద్ధి మౌనము నందు జరుగును. అనేక రకములైన ధ్యానములు కలవు.

ధ్యానములు మరియు క్రతువుల గురించి వివరములు

ప్రచురణలు

తెలుగు:

ఇంగ్లీషు:

Spiritual Astrology (en) Spiritual Astrology (en)

“Spiritual Astrology” deals with the spiritual evolution of man and for this a definite idea of the spiritual order of the universe and the solar system is necessary. This book is highly recommended for all serious students of astrology, symbolism, and the occult sciences.

More : Sample : PDF (en) : Order
Mantrams (en) Mantrams - Their Significance and Practice (en)

The mantram has a three-fold effect: it protects you, directs you in the right way and illumines the mind. When uttered with veneration regularly in a given centre of the body, the related sound vibration generates from that centre and moves circularly creating a funnel of Light. These aspects of mantrams are well explained to experience and practice.

More : Sample : PDF (en) : Order

ప్రచురణల గురించి వివరములు

ముఖ్యాంశములు

ప్రపంచ శాంతి కొరకు ప్రార్థన: శ్రీ యంత్రము దీని యందు నమ్మకము కలవారు సద్భావన - సేవగా ఈ ప్రార్థన చేయవలెను.
ప్రపంచ శాంతి కొరకు ప్రార్థన గురించి వివరములు

స్వస్థతా ప్రార్థన: మనము ప్రపంచ వైద్యుల బృందముగా ఏర్పడదాము…

WTT వీడియో ఛానల్: జగద్గురు పీఠము కార్యక్రమముల వీడియోలు WTT వీడియో ఛానల్
WTT వీడియో ఛానల్ గురించి వివరములు

WTT పాడ్కాస్ట్ లు: డా. పార్వతీకుమార్ గారి ప్రవచనములు పాడ్కాస్ట్ (podcast)రూపములో లభ్యమవుతున్నాయి. WTT పాడ్కాస్ట్ ల గురించి వివరములు

సేవ

ధ్యానము, అధ్యయనము, మరియు సేవ అనునవి జీవితమునకు మూడు కోణముల వంటివి.

కనుక జగద్గురు పీఠము మానవులకే కాక జంతువులకు, వృక్షములకు మరియు ఖనిజములకు కూడా సేవ చేయవలెనని సూచించుచున్నది.

మాస్టర్ కె. పి. కె. డా. కె. పార్వతీకుమార్, గారు, జగద్గురు పీఠ భౌగోళిక అధ్యక్షులు ఇలా చెప్పారు:

“సేవ అనునది ఊర్థ్వ చైతన్యముతో అనుసంధానము చెందుటకు వంతెన అగును. కనుక ఆధ్యాత్మిక సాధనతో పాటు సేవా కార్యక్రమములు కూడా చేయవలెనని జగద్గురు పీఠము గట్టిగా ఉద్ఘాటించుచున్నది.”

సేవా కార్యక్రమములు:

సేవా పథకముల గురించి వివరములు

ప్రబోధములు

డా. ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య గారు మరియు డా. కె. పార్వతీకుమార్ గారు బహుముఖమైన జ్ఞాన బోధలు చేస్తున్నారు. వీరి బోధనలలోని కొన్ని అంశములు సంక్షిప్తముగా ఇవ్వబడినవి. ప్రబోధముల గురించి వివరములు (English)

నావాణి మాసపత్రిక

కార్యక్రమములు మరియు ముఖ్య దినములు

కార్యక్రమములు, ముఖ్య దినముల గురించి వివరములు

వీడియో

"మంద్రజాలము": మంద్రజాలము కుంభ యుగపు చైతన్యమును ఆపాదించుకొని, భూమి, భూమి జీవులలో గ్రహగతుల ప్రభావము చక్క జేసి, వారి సూక్ష్మ దేహములకు అమరత్వము ప్రసాదించు రాజయోగ మార్గము నిచ్చుటకు అవతరించిన గురు పరంపర జీవన విశేషాలు, ప్రబోధనలు తెలియజెప్పు ఈ దృశ్య శ్రవణ మాలిక (వీడియో డాక్యుమెంటరీ) ను జగద్గురు పీఠము అందించుచున్నది.